how to make a website for free

SÄÄNNÖT

Tältä sivulta löydät yhdistyksen säännöt.

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Eläinlääkäreiden Kehitysyhteistyöjärjestö SEK ry. Yhdistyksen nimestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Association of Finnish Veterinarians for Development Co­operation. 
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on: 
1. toimia kehitysyhteistyön kohdemaiden eläinlääkintähuollon, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin, eläinsuojelun, elintarviketurvallisuuden, ympäristöhygienian ja ympäristönsuojelun parantamiseksi, kotieläintalouden kehittämiseksi sekä zoonoosien vähentämiseksi Suomen valtion kehitysyhteistyötavoitteiden mukaisesti, 
2. parantaa eläinlääkäreiden kehitysyhteistyövalmiuksia sekä edistää hankkeiden toteuttamista, 
3. lisätä suomalaisten ja kohdemaiden eläinlääkäreiden välistä yhteistyötä, 
4. lisätä yleistä tietoisuutta kotieläinten terveyden ja hyvinvoinnin, elintarviketurvallisuuden sekä ympäristöhygienian merkityksestä maailmanlaajuiselle kehitykselle sekä 
5. yhdistää kehitysyhteistyöstä kiinnostuneita eläinlääkäreitä. 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 
1. järjestää koulutustilaisuuksia ja luentoja, 
2. luo yhteistyöverkoston kehitysyhteistyöstä kiinnostuneiden suomalaisten ja kohdemaiden eläinlääkäreiden välille, 
3. harjoittaa kurssitoimintaa, projektitoimintaa ja kehitysasiantuntijoiden välitystä sekä toimialansa kehityshankkeista tiedottamista, 
4. vaikuttaa eläinlääkäreiden perus­ ja täydennyskoulutuksen suunnitteluun, 
5. kokoaa tietoa ja tiedottaa kehitysyhteistyöstä sekä eläinlääkäreiden toiminnasta kehitysyhteistyöhankkeissa, 
6. tekee yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa sekä 
7. pyrkii saavuttamaan tarkoituksensa myös muita samantapaisia toimintamuotoja käyttäen. 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksua sekä vastaanottaa lahjoituksia ja avustuksia. Yhdistys hallinnoi kehitysyhteistyövaroista rahoitettavia hankkeita. 
Yhdistyksen toiminta on voittoa tavoittelematonta. 
3. Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä suomalainen eläinlääkäri tai eläinlääketieteenopiskelija, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 
Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 
Yhdistys voi kutsua kunniajäsenikseen henkilöitä, jotka ovat erittäin arvokkaalla tavalla tukeneet yhdistyksen pyrkimyksiä tai joille yhdistys muuten tahtoo osoittaa kunnioitustaan. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 
Yhdistys katsoo jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksun maksamatta vuoden ajalta. 


5. Liittymis-­ ja jäsenmaksu 

Jäseniltä perittävien liittymis­- ja jäsenmaksujen suuruuksista päättää yhdistyksen syyskokous. 
Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 
6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdesta kuuteen (2-­6) muuta varsinaista jäsentä sekä enintään kuusi (0-­6) varajäsentä. 
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Sama henkilö voi tulla valituksi hallituksen jäseneksi vain kolmeksi täydeksi toimikaudeksi peräkkäin. 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja, kukin yksin.
8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. 
9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi­-toukokuussa ja syyskokous syys-­joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 
Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kannatus­ ja kunniajäsenillä on vain läsnäolo­ ja puheoikeus. 
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla joko kokouksen aikana tai ennen kokousta. 
10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta kokouskutsulla, joka lähetetään jäsenille kirjeitse, sähköpostitse tai Suomen Eläinlääkärilehdessä julkaistulla ilmoituksella. 
11. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
kokouksen avaus,
kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta,
kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen,
kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen,
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunnon esittäminen,
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille päättäminen, sekä
muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsitteleminen.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
kokouksen avaus,
kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta,
kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen,
kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen,
toimintasuunnitelman, tulo-­ ja menoarvion sekä liittymis-­ ja jäsenmaksujen suuruuksien vahvistaminen seuraavalle tilikaudelle,
hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta,
yhden tai kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan taikka yhden tai kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastaja valinta, sekä
muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsitteleminen.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen nimen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, jotka on pidettävä vähintään kolmenkymmenen (30) päivän väliajoin, vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsuissa on mainittava yhdistyksen nimen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 
Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. 
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.